Pirkimo-pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje miegoimperija.lt taisyklės

1.    Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Prekių užsakyme nurodytas juridinis asmuo, parduodantis prekes tinklapyje www.miegoimperija.lt vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir kuris yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamų prekių ar paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Prekių užsakyme. 

1.2. Miegoimperija.lt – tinklapis, esantis adresu www.miegoimperija.lt , kuriame yra parduodamos Pardavėjo prekės ir kurį administruoja Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Šiaulių filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Ulita“, juridinio asmens kodas 302606875, PVM mokėtojo kodas LT100006027512, registruotos buveinės adresas Algirdo Juliaus Greimo g. 56-10, LT-77164 Šiauliai, korespondencijos adresas Draugystės pr. 18, LT-77154 Šiauliai. Miegoimperija.lt šiose Taisyklėse taip pat suprantamas kaip Pardavėjas jo parduodamų prekių atžvilgiu.

1.3. Pirkėjas – tai: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.

1.4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

1.5. Asmens duomenys –  bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma, pagal identifikatorius, tokius kaip vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

1.6. Taisyklės – šios „Pirkimo – pardavimo taisyklės“, kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui miegoimperija.lt ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Pirkimo-pardavimo sutarčiai.

1.7. Paskyra – Pirkėjo www.miegoimperija.lt  naudojimosi Taisyklių pagrindu atliekamo registravimosi miegoimperija.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti asmeninė Pirkėjo paskyra (angl. account).

1.8. Privatumo politika – miegoimperija.lt patvirtintas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis miegoimperija.lt . Asmens duomenų tvarkymas, kurį atlieka Pardavėjas, atliekamas Pardavėjo nustatyta tvarka. Prieš įsigyjant prekes ir sudarant pirkimo-pardavimo sutartį su Pardavėju, Pirkėjas turėtų atidžiai susipažinti su Pardavėjo taikoma asmens duomenų tvarkymo politika. 

1.9. Firminės parduotuvės – miegoimperija.lt priklausančios parduotuvės, kurių adresus matysite čia.

1.10. Sutartis – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos užsakymo pateikimo metu galiojančioms Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal užsakymo pateikimo metu galiojusias Taisykles.

 1.11.    Užsakymas – Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Prekės ir paslaugos iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame užsakyme.

2.    Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su miegoimperija.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu miegoimperija.lt (toliau Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau - e.parduotuvė) susijusios nuostatos.

miegoimperija.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e.parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.

Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

e.parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Naudotis e.parduotuvės paslaugomis turi teisę:

a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

b) nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus, tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

c) juridiniai asmenys;

d) visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Svarbu! Užsakydami prekes e.parduotuvėje, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

3.    Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sudarymo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes ar paslaugas miegoimperija.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas miegoimperija.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

3.1.2. internetu, nesiregistruodamas miegoimperija.lt;

3.1.3. el.paštu;

3.1.4. telefonu;

3.1.5. firminėse parduotuvėse.

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose miegoimperija.lt sistemoje pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis, kurie miegoimperija.lt tvarkomi Privatumo politikoje numatyta tvarka.

3.3. Prekių užsakymai, pateikti el.paštu, telefonu ar firminėse parduotuvėse, vykdomi Taisyklių nustatyta tvarka ir jiems taikomos Privatumo politikos nuostatos. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis. Pirkėjas informuojamas apie užsakymo patvirtinimą, pateikiant pranešimą Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Pardavėjas kartu su užsakymo informacija į Pirkėjo nurodytą el.pašto adresą pdf formatu išsiunčia galiojančias Pirkimo-pardavimo taisykles ir Privatumo politiką.

3.5. Pirkėjo užsakytos prekės instrukcija, jei tokia turi būti, lietuvių kalba pateikiama kartu su preke arba ne vėliau, nei prekės pristatymo metu Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa esminė informacija apie prekę ir jos savybes yra pateikiama Pardavėjo prekės aprašyme miegoimperija.lt .

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas Pardavėjo miegoimperija.lt duomenų bazėje privatumo politikoje nustatyta tvarka.

4.    Pirkėjo teisės ir pareigos

Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.parduotuvėje pateikiamų prekių ar paslaugų.

Naudodamiesi e.parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

Privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

miegoimperija.lt neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo - pardavimo sutartis pasinaudodami e.parduotuvės paslaugomis.

Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.

5.    Pardavėjo teisės ir pareigos

Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti e.parduotuvės veikimą.

Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, e.parduotuvės veikimo sąlygas.

Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti analogišką prekę, sumokėtus pinigus nedelsiant grąžinsime, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

6.    Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu ar keliais būdais, aprašytais skyriuje "Atsiskaitymas už prekes".

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eur su PVM.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu prekių užsakovas yra vienas asmuo, o mokėtojas yra kitas asmuo, sąskaita išrašoma užsakovo vardu, pastabose nurodant mokėtojo vardą ir pavardę, jei užsakymo pastabose nenurodyta kitaip. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui prekės perdavimo momentu arba per kelias dienas po prekių perdavimo užsakyme nurodytu el.paštu.

Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti tik išimtinais atvejais (tik esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jeigu kainos keitimo priežastys yra pagrįstos ir šiuo atveju Pirkėjas nesutinka prekės įsigyti nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo, informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas el.paštu info@miegoimperija.lt . Anuliavus tokį užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant grąžinti Pirkėjui visą sumą. Kainos keitimo priežasčių pagrįstumas yra vertinamas kiekvienu konkrečiu atveju.

Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą pavedimu per banką, nesumoka už prekes per 7 kalendorines dienas.

Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais ar bankine kortele prekių atvežimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių atvežimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

7.    Prekių atvežimas

Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais arba užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai dėl žmogiškos klaidos Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas nedelsiant informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą ir kada jos numatomos pristatyti. Jei Pirkėjas nesutinka laukti užsakytų prekių, užsakymas abipusiu sutarimu anuliuojamas. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Visais atvejais, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Prekių atvežimo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas, atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą, prekių svorį ir dydį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo ir surinkimo paslauga.

Pristatymo, užnešimo ir baldų surinkimo kainos pateikiamos skyriujePrekių pristatymas“.

8.    Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

Kiekvienos miegoimperija.lt parduodamos prekės savybės yra bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamuose teisės aktuose.

Jei prekė pagaminta ne Pardavėjo, Pardavėjas tokioms prekėms neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, o kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Garantijos ir grąžinimas“.

Pardavėjas neatsako už tai, kad miegoimperija.lt parduodamos prekės savo atspalviu, forma, dydžiu ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių atspalvio, formos, dydžio ir kitais parametrais dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Prekių nuotraukos yra pavyzdinės ir skirtos tik iliustraciniams tikslams. Originalių prekių parametrai, matmenys, dydžiai, atspalviai, užrašai, funkcijos ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje, todėl prašome vadovautis prekių savybėmis, kurios nurodytos prekių aprašymuose. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.

9.    Prekių grąžinimas ir keitimas

Visi baldai, čiužiniai, antčiužiniai, nestandartinių išmatavimų patalynė ir patalai, taip pat kai kurie standartinių išmatavimų patalynė ir patalai gaminami, tik gavus Pirkėjo užsakymą.

Nestandartinių matmenų ar sudėties prekės, kurios užsakomos individualiai pagal specialius vartotojo nurodymus ar gaminamos, atsižvelgiant į asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba prekės, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms, jei nėra gamyklinio broko, atgal negrąžinamos (Civilinio kodekso 6.22811 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka nurodyta skyriuje “Garantijos ir grąžinimas”.

10.    Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

11.    Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai ir rekvizitai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

12.    Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

miegoimperija.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e.parduotuvės užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:

a) apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

b) išrašyti finansinius dokumentus;

c) išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

d) įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis www.miegoimperija.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Plačiau apie tai skaitykite skyriuje "Privatumo politika".

Užsakymo formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

13.    Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

miegoimperija.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

a) tik spręndžiant problemas, susijusias su prekių pateikimo ar pristatymo tikslų įgyvendinimu;

b) tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.    Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.