Pirkimo-pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo-pardavimo internetinėje parduotuvėje miegoimperija.lt taisyklės

1.    Bendrosios nuostatos

Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su miegoimperija.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku“), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu miegoimperija.lt (toliau Pardavėjas) internetinėje parduotuvėje (toliau - e.parduotuvė) susijusios nuostatos.

miegoimperija.lt pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e.parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e.parduotuvės sistemoje.

Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e.parduotuvės paslaugomis.

Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e.parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.

e.parduotuvės prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Naudotis e.parduotuvės paslaugomis turi teisę:

a) veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

b) nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus, tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

c) juridiniai asmenys;

d) visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

Svarbu! Užsakydami prekes e.parduotuvėje, Jūs sutinkate su visomis šių Taisyklių sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

2.    Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(-as) prekę(-es) ir/ar paslaugas bei suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Užsakyti“.

3.    Pirkėjo teisės ir pareigos

Galite pasirinkti ir užsisakyti bet kurią prekę iš e.parduotuvėje pateikiamų prekių ar paslaugų.

Naudodamiesi e.parduotuvės paslaugomis, sutinkate su šiomis pirkimo - pardavimo sutarties taisyklėmis ir privalote jų laikytis.

Privalote priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.

miegoimperija.lt neatsako už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, sudaro pirkimo - pardavimo sutartis pasinaudodami e.parduotuvės paslaugomis.

Jeigu pasikeičia užsakymo formoje pateikti duomenys, jūs privalote nedelsdami mus informuoti.

Taisyklių 4.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

4.    Pardavėjo teisės ir pareigos

Esant pagrįstoms aplinkybėms, bet kuriuo metu ir neįspėjus Jūsų laikinai sustabdyti arba nutraukti e.parduotuvės veikimą.

Savo iniciatyva vienašališkai iš dalies arba visiškai pakeisti šias Taisykles, e.parduotuvės veikimo sąlygas.

Susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdami Jums pristatyti Jūsų užsakytos prekės, įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę. Jums atsisakius priimti analogišką prekę, sumokėtus pinigus grąžinsime per 15 (penkiolika) darbo dienų, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.

5.    Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

a)    Apmokėjimas pavedimu per banką;

b)    Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių atvežimo/atsiėmimo metu (šis atsiskaitymo būdas taikomas, tik jei prekė(-ės) kainuoja iki 290 Eur – Pirkėjas už prekes sumoka jų atvežimo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu. Už apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių atvežimo/atsiėmimo metu imamas papildomas 1,50 Eur mokestis, kuris bus matomas, užsakant prekes. 

Už dideles prekes (baldus, čiužinius...), kurias pristato samdytos transporto įmonės darbuotojai, kurie atsisako imti grynus pinigus už pristatomas prekes dėl savo saugumo, už nestandartinius baldus, nestandartinių matmenų čiužinius ir kitus spec.užsakymus, taip pat prekes, kurių kaina virš 290 Eur - apmokėjimas tik išankstinis.

Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eur su PVM.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu prekių užsakovas yra vienas asmuo, o mokėtojas yra kitas asmuo, sąskaita išrašoma užsakovo vardu, pastabose nurodant mokėtojo vardą ir pavardę, jei užsakymo pastabose nenurodyta kitaip. PVM sąskaitos faktūros aukščiau nurodyta forma pateikiamos Pirkėjui prekės perdavimo momentu arba per kelias dienas po prekių perdavimo.

Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjui pateikus prekės užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos (LR CK 6.313 str. 7 d.). Pirkėjui, tokiu atveju, nesutinkant įsigyti prekę nauja kaina, bet kuri iš Šalių, įspėjusi apie tai kitą Šalį, turi teisę nutraukti prekės pirkimo-pardavimo sutartį. Šalys susitaria, kad nuostoliai, susiję su pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimu šiame punkte numatyta tvarka, neatlyginami.

Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimo būdą pavedimu per banką, nesumoka už prekes per 7 kalendorines dienas.

Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių atvežimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių atvežimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

6.    Prekių atvežimas

Pirkėjas užsakymo metu įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui, vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais arba užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

Visais atvejais, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Prekių atvežimo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas, atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą, prekių svorį ir dydį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo ir surinkimo paslauga.

Pristatymo, užnešimo ir baldų surinkimo kainos pateikiamos skyriujePrekių pristatymas“.

7.    Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

Kiekvienos miegoimperija.lt parduodamos prekės savybės yra bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose.

Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamuose teisės aktuose.

Jei prekė pagaminta ne Pardavėjo, Pardavėjas tokioms prekėms neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, o kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

Detalesnė informacija, susijusi su prekių garantinėmis sąlygomis, pateikiama internetinės parduotuvės skyriuje „Garantijos ir grąžinimas“.

Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.

8.    Prekių grąžinimas ir keitimas

Prekių grąžinimo ir keitimo tvarka nurodyta skyriuje “Garantijos ir grąžinimas

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos, vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis".

Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka.

9.    Atsakomybė

Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10.    Apsikeitimas informacija

Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai ir rekvizitai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.    Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

miegoimperija.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e.parduotuvės užsakymo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:

a) apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

b) išrašyti finansinius dokumentus;

c) išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

d) įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

Tvarkydama ir saugodama Jūsų asmens duomenis www.miegoimperija.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Plačiau apie tai skaitykite skyriuje "Privatumo politika".

Užsakymo formoje Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

12.    Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

miegoimperija.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

a) tik spręndžiant problemas, susijusias su prekių pateikimo ar pristatymo tikslų įgyvendinimu;

b) tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

13.    Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

Šioms Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.